header image

Komentár k textom na 4. adventnú nedeľu v roku „B“

Najlepší plán Prvé čítanie: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Jednotiacim prvkom tohto čítania je slovo „dom“. Najprv sa týka Dávida, ktorý si vybudoval pevný a bezpečný príbytok svojím vlastným obydlím. Potom chce tento zbožný kráľ stavať dom Pánovi a napokon Boh sám sľubuje postaviť…

Komentár k textom na 3. adventnú nedeľu cez rok „B“

Božia radosť – naša radosť Prvé čítanie: Iz 61,1-2a.10-11 Zdá sa, že prvé dva verše tohto proroctva sú Izaiášovou spomienkou na vlastný zážitok. V nazaretskej synagóge si tie isté slová na seba vztiahne Ježiš /Lk 4,18-19/. Prorok v nich predstavuje seba ako…

Komentár k textom na 2. adventnú nedeľu cez rok „B“

Prvé čítanie: Iz 40,1-5.9-11 Toto Izaiášovo proroctvo sa uskutočnilo, keď perzský kráľ Kýros dovolil Židom, násilne presídleným do Babylonu, aby sa vrátili do svojej vlasti. Hlavným posolstvom úryvku je príchod Boha: „Hľa, Pán, Jahve prichádza“  (v. 10). Izaiáš predstavuje Pána…

Komentár k textom na 1. adventnú nedeľu cez rok „B“

Nádej – hlavná čnosť adventu. Prvé čítanie: Iz 63,16b-17,19b; 64,1.2b-7 Tento prvý adventný úryvok vyjadruje hlboké vedomie, že sa Pánov ľud dopustil osobných hriechov. Podľa neho nie tak nešťastia, ktoré zažil majú byť v centre jeho ľútosti, ale hriech. Ten je…

Predvianočná akcia

Pripravili sme pre vás predvianočné akcie na naše biblické hry a tituly od talianskeho biblistu Massima Grilliho. Veríme, že sa pre mnohých stanú inšpiráciou ako spoločne v rodine, farnosti, škole či spoločenstve nadobúdať nové vedomosti, prehlbovať vzťah k Božiemu slovu,…

Komentáre k textom na 34. nedeľu cez rok „A“ – Slávnosť Krista Kráľa

čítanie: Ez 34,11-12.15-17 Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho v historických knihách v súvislosti s Mojžišom, predtým ešte s Abrahámom a Ábelom, ktorí sa živili pastierstvom. Aj Dávid bol pastierom. Rovnako aj prorocké a múdroslovné texty, najmä žalmy, hovoria o Pánovi ako…

Reč na vrchu (Massimo Grilli)

Reč na vrchu (Massimo Grilli) Cena: 11,05 € (13 €) Sme veľmi radi, že Vám môžeme ponúknuť nový titul z nášho vydavateľstva, ktorý dopĺňa sériu biblicko-teologických komentárov k synoptickým evanjeliám a ku knihe Skutky apoštolov od talianskeho biblistu Massima Grilliho….

Komentáre k textom na 33. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Prís 31,10-13.19-20.30-31 Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa zvyčajne uvádza vo vlastnom zmysle, to znamená, že naozaj hovorí o čnostnej žene. Jej hlavnou vlastnosťou je kreativita a…

V ponuke čoskoro

Sme radi, že našu ponuku už čoskoro rozšíri ďalší titul z pera biblistu M. Grilliho -Reč na vrchu, ktorý nateraz uzavrie sériu predchádzajúcich jeho titulov, tiež vydaných v Katolíckom biblickom diele. Po evanjeliách a apoštolských skutkoch sa tak môžete tešiť…

Komentáre k textom na 32. nedeľu cez rok „A“

čítanie: Múd 6,12-16 Úryvok z Knihy múdrosti určený na 32. nedeľu cez rok predstavuje jeden z najkrajších textov starozákonných múdroslovných kníh. Je tu reč o múdrosti, ktorá je skvúca a nevädnúca…, teda veľmi príťažlivá pre tých, ktorí majú pre ňu zmysel, čo podľa svätopisca…