Vytlačiť

predmetu Katolícke náboženstvo

 

(pre katolícke gymnázia 4-ročné)

Text osnov odsúhlasilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 2.10.2007 pod číslom CD-2007-11092/22798-1:096.

Text osnov schválila Konferencia biskupov Slovenska dňa 9.10. 2007 pod číslom K560/2007-SKBS.

Vzdelávací štandard 09/2011

Text osnov

Návrh VZDELÁVACIEHO ŠTANDARDU - február 2009

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku

aktuálne:

Osnovy (1.4.2012)

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/katolicke_nabozenstvo_cp.pdf

neaktuálne: (len pre porovnanie)

Texty pre učiteľov

Metodika k osnovám

Prezentacia osnov