Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

tyrolMons. Anton Tyrol

Pochádza z Oravskej Polhory, narodil sa v roku 1960. Študoval na Gymnáziu v Námestove (1975 – 1979) a základnú teológiu absolvoval na CMBF Bratislava (1979 – 1984). Vysvätený bol 17. júna 1984 v Nitre pre Spišskú diecézu. Ako kaplán účinkoval v Sliačoch pri Ružomberku, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Dlhej nad Oravou a Ružomberku. V rokoch 1990 – 1993 bol správcom farnosti Liptovský Mikuláš.

Postgraduálne štúdiá z katolíckej teológie absolvoval na CMBF UK v Bratislave, kde v roku 1993 dosiahol doktorát z katolíckej teológie. Dizertačnú prácu písal na tému Izaiáš, starozákonný evanjelista. V rokoch 1993 – 1996 bol na špecializačnom štúdiu v Jeruzaleme, na inštitúte Studium Biblicum Franciscanum, ktoré patrilo k Pápežskému ateneu Antonianum so sídlom v Ríme. Získal tam licenciát z biblickej teológie (ThBibl.Lic.) v roku 1996.

Od júla 1996 až doteraz vyučuje na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule biblickú hebrejčinu a Starý zákon, niekoľko rokov prednášal aj Nový zákon a biblickú exegézu. Prednášal v Ružomberku na Katecheticko-pedagogickom inštitúte aj na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (1996 – 2004), v rokoch 2001 – 2004 bol prorektorom pre výchovu a vzdelávanie za čias rektora prof. Jozefa Ďurčeka a vedúcim katedry systematickej teológie. Roku 2005 sa stal profesorom katolíckej teológie.

V rokoch 1999 – 2011 bol riaditeľom Katolíckeho biblického diela so sídlom vo Svite. Túto službu vykonával popri vyučovaní na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a službe prorektora KU v Ružomberku. Niekoľko rokov bol aj koordinátorom stredoeurópskeho centra Katolíckej biblickej federácie so sídlom v Klosterneuburgu. Činnosť KBD rozvíjal formou rozličných projektov, ako napr. vydávanie biblicko-pastoračných kníh, vydávanie časopisu Sväté písmo pre každého, kurzy pre lektorov I. – II., biblické postavy, putovná výstava Svätá zem, komentáre k nedeľným čítaniam, choďte a hlásajte a iné. Po niekoľkoročnej prestávke aktívneho pôsobenia v KBD sa roku 2019 stal predsedom Rady KBD.

V rámci pedagogickej činnosti na teologickom inštitúte a Filozofickej fakulte v Ružomberku bol riešiteľom niekoľkých vedeckých projektov, najmä o Kamaldulskom preklade Svätého písma a aktuálne pracuje na projekte o Kultúrno-edukačnom a duchovnom dedičstve Spišskej Kapituly.

Počas svojej, doteraz vyše dvadsaťročnej pedagogickej praxi vydal takmer dve desiatky vedeckých monografií, z ktorých najhlavnejšie sú: Úvod do Svätého písma, 2019; Das Wort ist Schrift geworden, 2017; Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus C), 2012; Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus B), 2012; Kňazstvo a Eucharistia, 2010; Malý komentár k nedeľným čítaniam (cyklus A), 2010; Hebräische Poesie und Psalmen, 2010; Lectio divina. Praktická metóda čítania Svätého písma, 2005; Evanjelista Matúš a jeho svet, 2002; Prorok Jonáš, 2001; Všeobecný úvod do biblického štúdia, 2000; Všeobecný úvod do historických kníh Starého zákona, 2000; Teológia cesty, 1999; Poznámky k štúdiu biblickej exegézy, 1999...

 

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a súčasne je generálnym vikárom Spišskej diecézy. V tejto službe má okrem iného na starosti formáciu mladých kňazov, vedie fond Združenia kňazov Spišského biskupstva Unitas, je členom viacerých redakčných rád a vedeckých rád Katolíckej univerzity a fakúlt a členom rozličných komisií pri biskupskom úrade v Spišskej Kapitule. Pápež Benedikt XVI. ho roku 2012 prijal za Kaplána jeho Svätosti (Mons.).

 


 

jozefjancovicMons. Jozef Jančovič

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Základné vzdelanie získal na ZŠ v Krtovciach a v Nitrianskej Blatnici (1974-1982), následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Topoľčanoch (1982-1986) a na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1986-1991) v študijnom odbore Kvasná chémia a biotechnológie získal titul Ing. 

Základné štúdium filozofie a teológie získal na RKCMBF UK Bratislava a na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme (1991-1995) a licenciát zo Sv. písma na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1995-1999), kde v rámci curricula študoval semester 1996/1997 na Hebrew University v Jeruzaleme. Momentálne si svoje štúdium doplňuje v odbore Katolíckej teológie so špecializáciu na biblickú teológiu ako externý doktorand na Rímsko-katolíckej cyrilometodskej fakulte UK v Bratislave

Mons. Jozef Jančovič hovorí plynule po taliansky, francúzsky, anglicky, nemecky, španielsky a rusky a po odbornej stránke pozná biblickú hebrejčinu, gréčtinu a aramejčinu.

Profesno-duchovné pôsobenie po skončení základného teologického štúdia:
• kňazská vysviacka 5. 7. 1995 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
• odborné štúdium biblických vied na PIB v Ríme, pobyt v nemeckom kňazskom kolégiu Sanctae Mariae de Anima (1995-1999).
• asistent a neskôr odborný asistent na RKCMBF UK Bratislava (september 1999-doteraz).
• kaplán vo farnosti Bratislava-Dúbravka (1999/2000).
• vojenský duchovný na Ministerstve obrany SR v Bratislave (apríl-september 2000).
• výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava-Nové Mesto (2000/2001).
• kaplán v Dóme sv. Martina (júl-september 2001).
• administrátor a neskôr farár vo farnosti Bratislava-Čunovo (október 2001-dodnes).
• dekan časti Bratislava-juh od apríla 2008.
• konzultor bratislavského arcibiskupa od decembra 2008.

Odborné a duchovné aktivity:
• diecézny koordinátor činnosti Katolíckeho biblického diela v Bratislavsko-trnavskej diecéze (október 1999-február 2008).
• otvorené Lectio divina vo farnosti Bratislava-Nové mesto (január-jún 2001).
• prekladateľ za Rímskokatolícku cirkev poverený KBS v prekladateľskom tíme Ekumenického prekladu Starého a Nového zákona (2001-2007).
• viaceré popularizačné biblické prednášky na festivale Lumen a diec. stretnutiach Nádej.
• od roku 2004 účasť na grante Komentáre k Starému zákonu na TF Trnavskej Univerzity.
• od roku 2004 riadny člen v Catholic Biblical Association of America (CBAA).
• od roku 2005 člen redakčnej rady odborného periodika Studia Biblica Slovaca.
• od roku 2007 člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
• v lete roku 2007 účasť na medzinárodnom 19. biblickom kongrese IOSOT v Ľubľane.

Záľuby:
• pešia turistika, cyklistika, lyžovanie
• hudba, umenie a literatúra (teológia, filozofia)
• cestovanie a príroda

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top