Knižná novinka

Evanjelium podla Jana 

Evanjelium podľa Jána

Čítaj viac ...

Darujte ...

 

 

Podporte biblický apoštolát

Čítaj viac ...

Hrdinovia Biblie

biblická spoločenská hra

Čítaj viac ...

Pripravujeme

a pozývame vás

Čítaj viac ...

Liturgický kalendár

prehľad učiva
hodinová
dotácia

vypracoval

1. Ľudské spoločenstvo
10
sr. Dominika Dufferová, OSU
2. Človek – sociálna bytosť
10
Antropologický pohľad
Katedra psychológie TU, Peter Ikhardt
3. Povolanie k manželstvu
20
Dogmatický pohľad
Sr. Justína Kosturová
Morálny pohľad
Mária Šnegoňová, Ján Viglaš
Právny pohľad
http://inky.sk/FarskeKatechezy.htm
Rodina a rodičovstvo
Katedra psychológie TU, Peter Ikhardt
4. Povolanie k zasvätenému životu a ku kňažstvu
8
Anton Tyrol, Sr. Karola Dravecká
5. Modlitba ako zdroj sily pre naplnenie svojho poslania
12
Anton Tyrol, br. Ján Otruba OFMcap

Prvá časť - Ľudské spoločenstvo: Definícia sociálnej náuky Cirkvi. Náučný cieľ: Rozlíšiť sociológiu od sociálnej náuky Cirkvi s jej konštituujúcimi prvkami a cieľmi. b.Výchovný cieľ: Aplikovať etické zásady a mravné princípy v školskom/triednom spoločenstve, v rodinnom prostredí a v najbližšom okolí. 

Osnovy 4. ročník

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Antropologicky_pohlad bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Dogmaticky_pohlad bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Ludske_spolocenstvo bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Modlitba bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Moralny_pohlad bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Povolanie_ku_zasvatenemu_zivotu bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Rodina_rodicovstvo bytes 1970-01-01 01:00:00

prehľad učiva
hodinová
dotácia

vypracoval

1. Múdrosť života
8

Anton Tyrol

2. Božie volanie človeka k šťastiu
12 Roman Seko
3. Mravnosť človeka ako odpoveď na Božie volanie k šťastiu
12 Roman Seko
4. Čnosti
10 Ján Viglaš
5. Dekalóg
24 Ján Viglaš

Prvá časť - Múdrosť života: Zo stvorených vecí poznávame existenciu Boha; Obdivuhodná náboženská intuícia židov: personifikácia múdrosti; Utrpenie spravodlivého (Kniha Jób); Zmysel života (Kniha Kazateľ); Láska ako Boží dar (Kniha Veľpieseň); Žalmy: výraz spirituality Božieho ľudu (Žaltár). 

Druhá časť - Božie volanie človeka k štastiu: Morálna teológia, etika a morálka: vymedzenie pojmov, Boh povoláva človeka k šťastiu, Stvorenie človeka na Boží obraz: dôstojnosť ľudskej osoby, Mravné úsilie ako cesta zdokonaľovania Božieho obrazu v človekovi, Boh volá človeka cez mravný zákon, Hodnota zákona vo všeobecnosti. Viaceré druhy zákonov, Boží zákon, Prirodzený zákon, Zákon milosti, Boh volá človeka cez svedomie, Boží hlas v nás ako základ mravného svedomia, Úloha formácie svedomia.

Tretia časť - Mravnosť človeka ako odpoveď na Božie volanie k šťastiu: Ľudský skutok ako vyjadrenie mravnosti človeka, Morálnosť ľudských skutkov, Poznanie a sloboda ako základné predpoklady ľudského skutku, Výchova k slobode, Hriech ako zneužitie slobody a negatívna odpoveď na Božie volanie, Osobný hriech, Dedičný hriech – výklad Gen 2-3, Obrátenie k dobru a pokánie realizované cez sviatosť zmierenia, Obrátenie, Odpustenie, Prijatie odpustenia a otvorenie sa pre lásku vo sviatosti zmierenia, Láska ako pozitívna odpoveď na Božie volanie, Otvorenie sa pre lásku ako vrchol mravného snaženia. 

Štvrtá časť - Čnosti: Pojem čnosti a ich význam, Charakteristika čností, Historický pohľad na čnosti, Biblický pohľad na čnosti, Rozdelenie čností: 1. Ľudské – Kardinálne čnosti: A. rozvážnosť B. spravodlivosť C. sila D. miernosť 2. Božské – Teologálne: A. viera B. nádej C. láska 3. Dary a ovocie Ducha Svätého, Povolanie ku svätosti: Panna Mária, príklady zo života svätých. 

Piata časť - Dekalóg: vyhlásenie Dekalógu v rámci zmluvy - vzťah k Bohu v Dekalógu: úcta k Bohu a jeho menu, oslava Boha, modlitba, obeta, sľub, prísaha, sviatočný deň a jeho slávenie, výstredná nábožnosť, zanedbávanie nábožnosti, modloslužba a okultizmus, ateizmus - vzťah k životu v Dekalógu: ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť, sebaobrana, trest smrti, vojna, samovražda, eutanázia - ľudská sexualita a povolanie k láske a čistote - pravda, dôvera a česť ako hodnoty chránené v Dekalógu, negatívny vplyv masmédií, reklám - Reč na hore: blahoslavenstvá, väčšia spravodlivosť - ospravodlivenie v liste Galaťanom.

prehľad učiva
hodinová
dotácia
vypracoval
1. Cirkev
16
Dušan Argaláš
2. Sväté písmo-Tradícia-Magistérium
16
Anton Tyrol
3. Sviatosti uvádzania do kresťanského života
12
Sr. Justína Kosturová
4. Eschatológia
4
Dušan Argaláš
5. Vybrané kapitoly z dejín Cirkvi
10
Peter Olexák
6. Svetové náboženstvá a sekty
8
Sr. Miriam Latáková

Prvá časť: Cirkev – názov a predobrazy, Pôvod a založenie Cirkvi, Cirkev – jedna, svätá, katolícka a apoštolská, Štruktúra Cirkvi, Petrov úrad, Organizačné a územné usporiadanie Cirkvi, Územné usporiadanie Cirkvi na Slovensku, Štyri základné oblasti života Cirkvi, Poslanie Cirkvi, Mariánska črta Cirkvi, Cirkev a dnešný svet, Môj vzťah k Cirkvi.

Úvod Cirkev
1. Cirkev – názov a predobrazy
2. Pôvod a založenie Cirkvi
3. Cirkev – jedna, svätá, katolícka a apoštolská
4. Štruktúra Cirkvi
5. Petrov úrad
6. Organizačné a územné usporiadanie Cirkvi
7. Územné usporiadanie Cirkvi na Slovensku
8. Štyri základné oblasti života Cirkvi
9. Poslanie Cirkvi
10. Mariánska črta Cirkvi
11. Cirkev a dnešný svet
12. Môj vzťah k Cirkvi

Druhá časť: Sväté písmo - Tradícia - Magistérium - Opakovanie a prehĺbenie učiva z 5. a 6. ročníka ZŠ, ortografia zápisov biblických textov, Božie zjavenie v biblickom zmysle, formácia biblických textov, vznik a definovanie kánona biblických kníh, inšpirácia a pravdivosť SP, zásady a podmienky správneho výkladu SP, hlavné obsahové celky a teológia SZ, hlavné obsahové celky a teológia NZ, Tradícia, jej definovanie a odlíšenie od tradícií, Vzťah Tradície a Svätého písma, Magistérium a výklad SP, Aktualizácia SP a biblický apoštolát, SP v živote Cirkvi a veriacich, Lectio divina, praktická ukážka lectio divina – Lk 5,1-11, opakovanie biblického tematického celku.

Tretia časť: Všeobecný úvod do sviatostí, Sviatosti a Ježiš Kristus, Ustanovenie sviatostí Ježišom Kristom, Sviatosti ako viditeľné znamenia našej spásy, Sviatosti a milosť, Sviatosti a môj postoj, Sviatosť krstu, Symbolizmus vody, Pôvod a význam krstu, Slávenie sviatosti krstu, Krstná milosť, Prečo krst detí?, Nevyhnutnosť krstu ku spáse. Sviatosť birmovania, Význam a účinky sviatosti birmovania, Slávenie sviatosti birmovania. 

1. Sviatosti
2. Krst
3. Birmovanie
4. Eucharistia

Štvrtá časť: Život budúceho veku, Koniec pozemského života, Očistec a nebo alebo peklo?, Boh – absolútna budúcnosť človeka. 

Úvod estachológia
1. Život budúceho veku
2. Koniec pozemského života
3. Očistec a nebo alebo peklo?
4. Boh – absolútna budúcnosť človeka
Príloha - Posledne veci človeka

Piata časť: Vybrané kapitoly z dejín cirkvi. Križiacke výpravy, inkvizícia, východná a západná schizma, pápeži 20. storočia, koncily v dejinách, dejiny Cirkvi na Slovensku: Misie, Jozef II., bernolákovci, prenasledovanie Cirkvi v rokoch 1945-1989, cirkevná provincia a štruktúra Cirkvi na Slovensku. 

Šiesta časť: Cirkev, sekta – pojmy, znaky, rozdelenie; kresťanské cirkvi – čo nás spája, čo nás delí, ekumenizmus; sekty vychádzajúce z kresťanstva; náboženstvo, vznik, znaky, rozdelenie; východné náboženstvá – hinduizmus, budhizmus; dôsledky šírenia spirituality východných náboženstiev: joga, reinkarnácia, transcendentálna meditácia...; iné kulty: new age, scientologická cirkev; islam a jeho tajomstvá.

Osnovy 2. ročník

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Cirkev - jedna svata, katolicka a apostolska bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Cirkev - nazov a predobrazy bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Cirkev a dnesny svet bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Koniec pozemskeho zivota bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Marianska crta Cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Ocistec a nebo alebo peklo bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Organizacne a uzemne usporiadanie Cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Osnovy 2.cast bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Osnovy 5. cast bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Osnovy 6. cast bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Petrov urad bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Poslanie cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Povod a zalozenie Cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Struktura Cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Styri zakladne oblasti zivota Cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Uvod Cirkev bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Uvod Eschatologia bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Zivot buduceho veku bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file birmovanie bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file boh absolutna buducnost cloveka bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file eucharistia bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file krst bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file moj vztah k Cirkvi bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file sviatosti bytes 1970-01-01 01:00:00
An image file upea3 bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file uzemne usporiadanie Cirkvi na SVK bytes 1970-01-01 01:00:00

prehľad učiva
hodinová
dotácia
vypracoval
1. Veľkosť a otázky človeka
14
Martin Mikolášik

2. Náboženstvá - miesta stretnutia človeka s Bohom

4
Reginald Slavkovský
3. Božie zjavenie a viera
23
Pavol Linet
4. Ježiš Kristus
18
Sr. Justína Kostúrová
5. Duch svätý
7
Roman Kečka

Prvá časť: Veľkosť a otázky človeka : Človek je tajomstvo; Odpovede vedy a techniky; Svetonázorové systémy; Odpovede náboženstiev; Kritika náboženstiev; Náboženská obnova; Poznávanie Boha; Boh je tajomstvo. 

Druhá časť: Náboženstvá - miesta stretnutia človeka s Bohom. Obsahuje témy - Čo je náboženstvo, Dôvody pre skúmanie náboženstva; Prejavy náboženstva a jeho pôvod; Odpovede na potreby človeka – znovupotvrdenie; Ďalšie aspekty – tajomstvo a túžba po dokonalosti; Moralita; Kritika náboženstva, sekularizácia; Sociologický a psychologický prístup k náboženstvu; Postoje cirkvi k iným náboženstvám, cirkevné dokumenty.

Tretia časť: Božie zjavenie a viera : Pojem zjavenie; Zjavenie sa Bohe v starom zákone; Vyvrcholenie Božieho zjavenia v Kristovi; Náuka Druhého vatikánskeho koncilu o zjavení; Zjaviť sa znamená stretnúť sa; Ľudské dejiny ako miesto stretnutia sa s Bohom; Zjavenie ukryté v tajomstve Vtelenia; Cirkev a Božie zjavenie; Cieľ sebadarovania Boha; Jednota Božieho zjavenia; Viera ako odpoveď človeka na zjavenie. 

Štvrtá časť: Ježiš Kristus. Obsahuje témy - Historická otázka o Ježišovi ; Historický vývoj Evanjelií; Ježiš, človek svojej doby; Život a učenie Ježiša Krista; Ježiš učí v podobenstvách; Ježišove zázraky; Ježišova identita; Vyvrcholenie Ježišovho života - smrť a zmŕtvychvstanie; Tajomstvo vykúpenia; Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista; Ohlasovanie prvých kresťanov, prvé koncily, formovanie náuky, bludy; Ježiš Kristus, Syn Boží - vývoj kristologickej dogmy v prvých storočiach; Dnešné oživenie náuky o Ježišovi Kristovi. 

Piata časť: Vedomie a skúsenosť ducha. Jazykové, religionistické a filozofické východisko; „Ruach“ v Starom zákone; Duch Svätý v evanjeliách; Turíce ako zakladajúca skúsenosť prítomnosti Ducha Svätého v Cirkvi; Duch Svätý neprestáva „oduševňovať“ cirkev; Teologické vyjadrenia o Duchu Svätom; „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“; Birmovanie – sviatosť kresťanského dospievania v Duchu Svätom; Cirkev sa modlí v Duchu Svätom.

Osnovy 1. ročník

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file Bozie zjavenia a viera bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Duch Svaty bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Jezis Kristus bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Nabozenstva - miesta stretnutia cloveka s Bohom bytes 1970-01-01 01:00:00
A Microsoft Word file Velkost a otazky cloveka bytes 1970-01-01 01:00:00

predmetu Katolícke náboženstvo

 

(pre katolícke gymnázia 4-ročné)

Text osnov odsúhlasilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 2.10.2007 pod číslom CD-2007-11092/22798-1:096.

Text osnov schválila Konferencia biskupov Slovenska dňa 9.10. 2007 pod číslom K560/2007-SKBS.

Vzdelávací štandard 09/2011

Text osnov

Návrh VZDELÁVACIEHO ŠTANDARDU - február 2009

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku

aktuálne:

Osnovy (1.4.2012)

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/katolicke_nabozenstvo_cp.pdf

neaktuálne: (len pre porovnanie)

Texty pre učiteľov

Metodika k osnovám

Prezentacia osnov

Najčítanejšie

Otvára sa kurz Škola ...

Oravské centrum mládeže v Trstenej v spolupráci s ...

Na Slovensko pricestuje ...

V dňoch 11.-16. apríla 2013 sa uskutoční ...

Letná škola jazykov ...

Katedra histórie a biblických vied Teologickej ...

Zo Školy Biblie ...

Pilotný ročník Školy Biblie dospel do posledného ...

Počítadlo prístupov

503000
DnesDnes231
VčeraVčera277
Tento týždeňTento týždeň1406
Tento MesiacTento Mesiac4765
SpoluSpolu503000

Koľko nás je online 

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top