Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

Rada KBD

Mons. Prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., predseda (od 22.11.2018)
Doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. (od 22.11.2018)
P. ThDr. Marek Vaňuš SVD, PhD. (od 22.11.2018)
Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (od 22.11.2018)
Doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (od 22.11.2018)
Ing. Juraj Vidéky (od 14.10.2019)
ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, PhD. (od 14.10.2019)

Riaditeľ
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., (od 3.10.2019)

Referentka
Mgr. Magdaléna Rejdugová

Kontakt
Email: katolickebiblickedielo()gmail.com
Tel: 0915 909 914

 

Štatút Katolíckeho biblického diela na Slovensku (.pdf)

História

KBD bolo zriadené Konferenciou biskupov Slovenska v marci 1993 a 17. januára 2002 bolo zaevidované na Ministerstve kultúry ako samostatný právny subjekt s právnou subjektivitou odvodenou od Rímskokatolíckej cirkvi. KBD, poverené Konferenciou biskupov Slovenska, zastupuje KBS ako riadneho člena Katolíckej biblickej fedarácia (KBF), ktorá je organizáciou s celosvetovým pôsobením so sídlom v Sankt Ottilien. KBD spolu s ďalšími katolickými biblickými organizáciami tvorí v štruktúre KBF subregión strednej Európy.

Prvým riaditeľom KBD bol Mons. Ján Maga, ktorý ho viedol od jeho založenia až do svojej smrti 2.1.1996.

V roku 1996 nastúpil do vedenia KBD prof. ThLic. Jozef Leščinský, PhD.

V rokoch 1999 - 2011 viedol KBD prof. ThLic. Anton Tyrol, PhD.

8. novembra 2011 bol za riaditeľa menovaný ThLic. Peter Nákačka.

Od 1. októbra 2013 viedla KBD ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD., ktorá službu riaditeľky ukončila 31.9.2018.

Od 3. októbra 2019 je riaditeľom KBD ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Od začiatku činnosti KBD bol jeho sídlom Svit a to až do roku 2012, kedy sa KBD presťahovalo do Ružomberka.

Úloha a poslanie

Cieľ Katolíckej biblickej federácie (KBF) a na miestnej úrovni Katolíckeho biblického diela (KBD) výstižne charakterizoval pápež Pavol VI.: "Pomáhať biskupom v ich pastoračnej zodpovednosti, s cieľom nájsť čím lepší spôsob využitia a hlbšieho porozumenia Biblie, a zvlášť nachádzať prostriedky ako uviesť do života hlavné úlohy a ciele vyjadrené na II. vatikánskom koncile v VI. kapitole konštitúcie o Božom zjavení «Dei Verbum»."

Stanovy KBF, upravené a schválené v Hong Kongu v dňoch 2.-12. júla 1996, definujú ciele KBF takto:

Úlohou Federácie je posilňovať a podporovať prácu katolíckych organizácií v  biblickej pastoračnej činnosti, ktoré po celom svete spolupracujú s biskupmi, aby sprístupnili Božie slovo každému (porov. DV, VI), a to: prekladmi a distribúciou Svätého písma, štúdiom, chápaním a používaním Písma, pastoráciou, ktorá má pevné základy v Písme a všetkými možnými prostriedkami.

Formy tejto popularizácie Svätého písma sú: rôzne centrá pre biblicko-pastoračnú službu, biblické krúžky, študijné materiály, prednášky a iné formy spolupráce s biblickými spoločnosťami a ostatnými organizáciami cirkví alebo komunitami, ktoré majú podobné ciele.

Poslaním KBD je rozvíjať a napomáhať biblický apoštolát a biblickú pastoráciu na Slovensku. Vedenie KBD sa usiluje citlivo reagovať na znaky čias a rozvíjať biblický apoštolát všetkými možnými prostriedkami, ktoré sú dobré a užitočné. KBD vydáva priemerne 3-4 knižné publikácie ročne, organizuje prednášky pre rôzne cieľové skupiny, výstavy, biblické krúžky, vystúpenia v médiách apod.

Štruktúra

KBD má svoj vlastný štatút. Členov Rady menujú diecézni biskupi. Títo spolupracovníci sa stretávajú 2-krát ročne na zasadnutiach Rady KBD, aby koordinovali a vyhodnocovali jednotlivé aktivity a projekty biblickej pastorácie.

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top