Knižná novinka

Evanjelium podla Jana 

Evanjelium podľa Jána

Čítaj viac ...

Darujte ...

 

 

Podporte biblický apoštolát

Čítaj viac ...

Hrdinovia Biblie

biblická spoločenská hra

Čítaj viac ...

Pripravujeme

a pozývame vás

Čítaj viac ...

Liturgický kalendár

Katolíckeho biblického diela na Slovensku

1. Katolícke biblické dielo (KBD) podlieha Konferencii biskupov Slovenska (KBS) a má svoje sídlo vo Svite. KBD zriaďuje Konferencia biskupov Slovenska a ona rozhoduje aj o zmenách jeho Štatútu, príp. a zániku KBD.

2. KBD je neziskové zariadenie KBS. Jeho účelom je vykonávať biblický apoštolát podľa aktuálnych dokumentov Učiteľského úradu Cirkvi.

3. Programovo je KBD súčasťou Katolíckej biblickej federácie a úzko spolupracuje s jej orgánmi, najmä so stredoeurópskym subregionálnym centrom Katolíckej biblickej federácie (KBF) v Klosterneuburgu v Rakúsku.

4. Úlohou KBD je napomáhať «neustálu aktualizáciu Svätého písma v živote Cirkvi: v liturgii, v osobnom Lectio divina, v pastorácii a v ekumenizme» (Podľa dokumentu Interpretácia Biblie v Cirkvi, Spišské Podhradie 1995, s. 119). KBD organizuje farské biblické krúžky, prednášky a biblické konferencie. Katechetickým a pastoračným strediskám pomáha v ich aktivitách správnou aplikáciou biblických tém.

5. KBD má svoje vydavateľstvo, ktoré publikuje biblickú literatúru pre odbornú i širokú verejnosť.

6. KBD zastrešuje aj niektoré biblické aktivity vedeckého charakteru. Usiluje sa o aktívnu spoluprácu so Slovenskou biblickou spoločnosťou.

7. Štruktúru KBD tvorí jeho riaditeľ, rada a ostatní členovia. Riaditeľa menuje a odvoláva KBS. Členmi KBD sú všetci prednášatelia biblických vied a iné kvalifikované osoby, ktoré sa o členstvo uchádzajú. Okrem nich každý diecézny biskup menuje za člena KBD jedného laika.

8. V rámci KBD pracuje Rada, ktorá sa vytvorí spomedzi členov KBD. V Rade KBD má každá diecéza dvoch zástupcov: jedného z prednášateľov (do Rady ho menuje diecézny biskup) a jedného laika, ktorého za člena KBD menoval diecézny biskup. Všetky menovania sú na tri roky a môžu sa opakovať. Riaditeľ KBD je členom Rady.

9. Riaditeľ je povinný dvakrát do roka zvolať riadne zasadnutie členov KBD. Na návrh Rady je riaditeľ povinný zdolať mimoriadne zasadanie členov KBD v termíne, ktorý navrhne Rada. Rada KBD sa schádza podľa potreby na podnet riaditeľa alebo samotnej Rady.

10. Činnosť KBD sa riadi projektom, predloženým Konferencii biskupov Slovenska.

11. O hospodárenie KBD sa stará jeho riaditeľ a Rada. Riaditeľ každoročne predkladá správu a hospodárení Konferencii biskupov Slovenska. Program a rozpočet KBD prerokuje riadne zasadnutie KBD.

12. KBD nemá širokú členskú základňu, jeho činnosť uskutočňujú členovia KBD a ich spolupracovníci.

13. Patronát nad KBD má spišský diecézny biskup, keďže KBD sa nachádza na území Spišskej diecézy.

14. Financovanie KBD zabezpečuje KBS v rozsahu: udržiavanie budovy a jeden a pol pracovného úväzku. Ostatné aktivity KBD sa financujú z vlastných zdrojov KBD a z príspevkov darcov.

História

KBD bolo zriadené Konferenciou biskupov Slovenska v marci 1993 a 17. januára 2002 bolo zaevidované na Ministerstve kultúry ako samostatný právny subjekt s právnou subjektivitou odvodenou od Rímskokatolíckej cirkvi. KBD, poverené Konferenciou biskupov Slovenska, zastupuje KBS ako riadneho člena Katolíckej biblickej fedarácia (KBF), ktorá je organizáciou s celosvetovým pôsobením so sídlom v Sankt Ottilien. KBD spolu s ďalšími katolickými biblickými organizáciami tvorí v štruktúre KBF subregión strednej Európy.

Prvým riaditeľom KBD bol Mons. Ján Maga, ktorý ho viedol od jeho založenia až do svojej smrti 2.1.1996.

V roku 1996 nastúpil do vedenia KBD prof. ThLic. Jozef Leščinský, PhD.

V rokoch 1999 - 2011 viedol KBD prof. ThLic. Anton Tyrol, PhD.

8. novembra 2011 bol za riaditeľa menovaný ThLic. Peter Nákačka.

Od 1. októbra 2013 viedla KBD ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD., ktorá službu riaditeľky ukončila 31.9.2018.

Od začiatku činnosti KBD bol jeho sídlom Svit a to až do roku 2012, kedy sa KBD presťahovalo do Ružomberka.

Úloha a poslanie

Cieľ Katolíckej biblickej federácie (KBF) a na miestnej úrovni Katolíckeho biblického diela (KBD) výstižne charakterizoval pápež Pavol VI.: "Pomáhať biskupom v ich pastoračnej zodpovednosti, s cieľom nájsť čím lepší spôsob využitia a hlbšieho porozumenia Biblie, a zvlášť nachádzať prostriedky ako uviesť do života hlavné úlohy a ciele vyjadrené na II. vatikánskom koncile v VI. kapitole konštitúcie o Božom zjavení «Dei Verbum»."

Stanovy KBF, upravené a schválené v Hong Kongu v dňoch 2.-12. júla 1996, definujú ciele KBF takto:

Úlohou Federácie je posilňovať a podporovať prácu katolíckych organizácií v  biblickej pastoračnej činnosti, ktoré po celom svete spolupracujú s biskupmi, aby sprístupnili Božie slovo každému (porov. DV, VI), a to: prekladmi a distribúciou Svätého písma, štúdiom, chápaním a používaním Písma, pastoráciou, ktorá má pevné základy v Písme a všetkými možnými prostriedkami.

Formy tejto popularizácie Svätého písma sú: rôzne centrá pre biblicko-pastoračnú službu, biblické krúžky, študijné materiály, prednášky a iné formy spolupráce s biblickými spoločnosťami a ostatnými organizáciami cirkví alebo komunitami, ktoré majú podobné ciele.

Poslaním KBD je rozvíjať a napomáhať biblický apoštolát a biblickú pastoráciu na Slovensku. Vedenie KBD sa usiluje citlivo reagovať na znaky čias a rozvíjať biblický apoštolát všetkými možnými prostriedkami, ktoré sú dobré a užitočné. KBD vydáva priemerne 3-4 knižné publikácie ročne, organizuje prednášky pre rôzne cieľové skupiny, výstavy, biblické krúžky, vystúpenia v médiách apod.

Štruktúra

KBD má svoj vlastný štatút. Štruktúru KBD podľa štatútu tvorí riaditeľ a Rada KBD, ktorú tvoria dvaja zástupcovia (jeden kňaz a jeden laik) z každej diecézy. Členov Rady menujú diecézni biskupi. Títo spolupracovníci sa stretávajú 2-krát ročne na zasadnutiach Rady KBD, aby koordinovali a vyhodnocovali jednotlivé aktivity a projekty biblickej pastorácie.

 

Najčítanejšie

Otvára sa kurz Škola ...

Oravské centrum mládeže v Trstenej v spolupráci s ...

Na Slovensko pricestuje ...

V dňoch 11.-16. apríla 2013 sa uskutoční ...

Letná škola jazykov ...

Katedra histórie a biblických vied Teologickej ...

Zo Školy Biblie ...

Pilotný ročník Školy Biblie dospel do posledného ...

Počítadlo prístupov

503425
DnesDnes82
VčeraVčera234
Tento týždeňTento týždeň1831
Tento MesiacTento Mesiac5190
SpoluSpolu503425

Koľko nás je online 

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top