Vytlačiť

Je dôstojné a správne vzdávať vďaky vždy a všade, Tebe, Pane“. Aj keď tieto liturgické slová sú pravdivé v každom našom dni, pri slávení 25. výročia založenia Katolíckeho biblického diela nadobúdajú nový rozmer. Dňa 26. mája 2018 sa veriaci laici, rehoľníci a kňazi zišli v Ružomberku, aby poďakovali za prijaté dary a čas, v ktorom Boh vstúpil do života ľudí cez službu KBD. Slávnosť sa začala slávením svätej omše za účasti kardinála Luisa Antonia Tagleho, manilského arcibiskupa a Františka Rábeka, biskupa a ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

 

 Vo svojej homílii kardinál L. A. Tagle priblížil liturgické čítania a vyzdvihol aspekt poslania, v centre ktorého stojí Božie slovo.

Program pokračoval v aule Jána Pavla II. na KU. Po privítaní účastníkov Anton Tyrol, generálny sekretár Spišskej diecézy a bývalý riaditeľ KBD (1999-2011), priblížil vznik a činnosť KBD počas jeho existencie. Vychádzal z biblického textu, ktorý vyzdvihuje silu a účinnosť Božieho slova: „Božie slovo sa šírilo a rástlo“ (Sk 6,7; 12,24).

Hlavnú prednášku predniesol pozvaný hosť, kardinál L. A. Tagle, predseda Katolíckej biblickej federácie. Úvodné slová venoval dokumentu II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum (1965) a posynodálnej apoštolskej exhortácii Verbum Domini Benedikta XVI. z pohľadu ich aktualizácie v miestnej Cirkvi. Zaznelo niekoľko veľmi praktických otázok, ktorými pozval zúčastnených k reflexii nad obnovenou víziou úlohy Božieho slova v Cirkvi a vo svete. Pokračoval úvahou nad evanjelizáciou. Poukázal na jednoduchosť tohto slova, ktorá spočíva v delení sa o radosť. Radostná zvesť – evanjelium, ktorým je Ježiš Kristus, prosí, aby bola zdieľaná. Spoločne sa potrebujeme sýtiť radostnou zvesťou. Na ňu sú otvorení zvlášť chudobní. Vážia si ju. V závere svojej prednášky sa venoval pálčivej a zložitej otázke utečencov a migrantov, kde vyzdvihol nutnosť hovoriť o danej téme nie v číslach a štatistikách, ale s pohľadom na konkrétne osudy ľudí. „Čokoľvek ste urobili jednému z tých maličkých, mne ste to urobili“ (Mt 25,40). Svojím jednoduchým, spontánnym a citlivým prístupom si kardinál získal srdcia účastníkov.


V popoludňajšom programe sa vzácny hosť stretol s členmi Rady KBD a s biblistami, ktorí mali možnosť opýtať sa na biblický apoštolát a témy s ním spojené. V tom čase ostatní účastníci mali možnosť priblížiť sa k Božiemu slovu v niektorom z workshopov, ktoré ponúkali rôzne témy alebo prístupy k práci so Svätým Písmom.

Záverečný program v aule Jána Pavla II. patril pohľadu do budúcnosti: KBD na ceste. Iveta Fides Strenková CJ, aktuálna riaditeľka KBD, priblížila službu a úlohy KBD na základe biblického textu o stretnutí Filipa a eunucha (Sk 8,26-40). Zaznelo povzbudenie k vzájomnej spolupráci a pozvanie k uvedomeniu si nášho spoločného poslania, aby sme sa ako prijímatelia radostnej zvesti, akým bol aj eunuch, stávali jej ohlasovateľmi v bežnom, každodennom živote.

Slávnostný charakter celého dňa umocnil svojim spevom komorný zbor Omnia zo Žiliny. Pod vedením dirigentky Moniky Bažíkovej sme si v podaní zboru vypočuli skladby S. Henninga, S. Raichmaninova, B. Martinů, C. Janequina a ďalších autorov.

Veríme, že toto stretnutie prispelo k oživeniu nášho pohľadu na Božie slovo v našom živote a vzbudilo túžbu stále viac ho poznávať a žiť v konkrétnej realite života.

Fotogaléria zo slávenia svätej omše v Rybárpoli: tu

Fotogaléria z programu v Aule Jána Pavla II na KU: tu