Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

zapad slnka textKomentár k prvému čítaniu 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a

Rozprávanie o Dávidovom pomazaní je zaradené do liturgie kvôli tomu, že je predobrazom krstného pomazania na kňaza, proroka a kráľa. Pôsobení Pánovho ducha v živote Dávida (v. 13) je predobrazom Ducha Svätého v srdci pokrsteného. V tomto texte sa objavuje významná biblická téma: voľba „najmenšieho“ (v. 11), posledného. Boh si volí to, čo je nepatrné. Dávid je totiž najmenší zo svojich bratov a zdá sa, že aj jeho otec na neho zabudol a neskôr je prekvapený touto Božou voľbou (v. 11). Niekoľko prvkov podčiarkuje Boží charakter jeho vyvolenia. Pán povedal prorokovi Samuelovi, že on sám ukáže, kto je vyvolený: keď príde Dávid, Samuel prijíma príkaz pomazať ho olejom, hoci je Dávid najmladší a najmenší. Ďalší rys Božieho vyvolenia je pomazanie duchom, ktorý na ňom zostal natrvalo, nie ako u kráľa Saula, od ktorého odstúpil.

Komentár k druhému čítaniu Ef 5,8-14

V prvotnej Cirkvi sa krst označoval ako "osvietenie". Autor Listu Efezanom nadväzuje na toto ponímanie a rozvíja protiklad "temnota - svetlo". Kresťania boli kedysi tmou a konali skutky temnoty, no teraz sa stali svetlom v Pánovi. Nemajú podliehať skutkom tmy, ktoré charakterizujú život "neposlušných ľudí" (v. 7), starého človeka (v. 8). Ak sa stali v krste svetlom, majú žiť ako synovia svetla: životom "v dobrote, spravodlivosti a pravde". Kristovo svetlo pomáha tiež rozlišovať a rozpoznávať Božiu vôľu, pomenovať a odsúdiť skutky tmy, čo znamená zobudiť sa zo spánku, z ľahostajnosti voči hriechu.

Komentár k evanjeliu Jn 9,1-41

Opis zázraku uzdravenia slepca od narodenia sa spája cez tému svetla s ôsmou kapitolou, kde sa Ježiš prehlásil v Jn 8,12: "Ja som svetlo sveta...“ Spoločnou témou je aj nádrž Siloe, z ktorej čerpali na Sviatok stánkov vodu na liturgiu a vylievali ju na oltár kvôli príchodu dažďov. V liturgii sa tento text čítal od 4 stor. pri príprave katechumenov na krst. U slepca sa totiž jasne ukazuje rast viery: Ježiš je najprv pre neho človek, potom prorok poslaný od Boha a nakoniec "Syn človeka a Pán". Ježiš otvoril okrem očí aj oči jeho srdca. Slepec uvidel svetlo sveta a stal sa synom svetla: zažil osvietenie, ktoré je darom krstného zasvätenia. Otvorenie očí slepých bolo už v Starom zákone mesiášskym znamením (Iz 6,9-10; Iz 35,4). Ako starozákonní proroci, ktorí potvrdzovali svoje hlásanie symbolickými činmi, aj Ježiš svoje slovo Ja som svetlo sveta (Jn 9,5) dokladá viditeľným znamením a jeho svetlo víťazí nad temnotou. V evanjeliu sa dajú rozlíšiť štyri reakcie na zázrak: prví sú tí, čo si nekladú otázku o Kristovi a zmysli znamenia; sú to susedia vo v. 8-12; druhou skupinou sú tí, čo sa pýtajú, ale neveria (farizeji alebo židia, čo je označenie tých, čo odmietajú Krista a tým pádom zostávajú slepí (v. 39-41); tretiu reakciu predstavujú tí, čo veria, ale nevyznajú vieru (rodičia, v. 18-23). Ideálnou reakciou je u tých, čo sa pýtajú, veria a vydávajú svedectvo ako uzdravený slepec ja napriek odporu. Medzi otvorenosťou slepca a uzatvorením a slepotou farizejov je úžasný protiklad. Trikrát slepec vyznáva svoju nevedomosť (v. 12.25.36). Trikrát farizeji vynášajú trúfalé výroky o tom, ako ho poznajú (v. 16.24.29). Uzdravený slepec je vzorom učeníka, ktorý po stretnutí s Kristom dostáva svetlo viery a vyznáva ju bez strachu. Cesta k poznaniu Krista je však púťou. Slepec podobne ako samaritánka sa postupne dostal k poznaniu, že Ježiš je Syn človeka, Mesiáš, Spasiteľ a nakoniec sa pred ním pokloní a vzdá mu poctu aká náleží iba Bohu, čím dospel k cieľu svojho „putovania“.

 Mons. Jozef Jančovič

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top