Nedeľa Božieho slova

nedela Bozieho slova logo

Nedeľa Božieho slova

Čítaj viac ...

Komentáre

rok bozieho slova logo

Rok Božieho slova

Komentáre

Čítaj viac ...

Rok Božieho slova

plagat Genezis

Aktivity v Roku Božieho slova

Čítaj viac ...

Knihy v r. Božieho slova

rozpravaj-mi-o-biblii 

Rozprávaj mi o Biblii

Čítaj viac ...

KBD v médiách

logo final3 

KBD v médiách

Čítaj viac ...

jakubova studna sycharePrvé čítanie Ex 17,3-7

Čítanie spája tému smädu ľudu s témou jeho reptania a pokú¬šania Boha v púšti. Motív reptania je typický pre putovanie Izraela púšťou. Po vyslobodení a prechode morom je Izrael je ako na začiatku, zabudol na zázraky v Egypte a nedôveruje Pánovi. Boží dar slobody sa ľudu stal bremenom! Nedostatok vody v Rafidim vyvolal vzburu Izraelitov pro¬ti Mojžišovi, ktorá je ostrým právnym sporom (hebr. ríb na pozadí mena Meríba, miesto sporu a vadenia). Je to proces proti obžalovanému, ktorým je Mojžiš a nepriamo aj Boh. Sú obvinení z toho, že nesplnili niečo, k čomu sa zaviazali na začiatku vyslobodenia ľudu z otroctva. Vzbura proti Mojžišovi je vlastne procesom proti Bohu. Mojžiš to ľudu právom vyčíta. Na pozadí ľudskej nevery sa však ukazuje Božia vernosť a Pán sa opäť postará o svoj ľud a nechá vytrysknúť vodu zo skaly. Ľud však pochybuje o tom, či je Boh na ich strane a medzi nimi, čím pokúšali Pána (prvý názov miesta Massa pochádza z koreňa „pokúšať“). V tomto čítaní je kráčanie púšťou po vyslobodení z Egypta predobrazom Veľkej noci a hľadanie vody symbolizuje opravdivý život (porov. evanjelium Jn 4 o živej vode).

Druhé čítanie Rim 5,1-2.5-8

Piata kapitola začína druhú veľkú časť Listu Rimanom (5,1-8,39). Pavol poukáže na dôsledky života viery a ospravedlnenia, ktoré je o odpustení hriechov a o priateľstve s Bohom, o ktorých pojednával v kap. 1-4. Zmenil sa tón v liste: Apoštol hovorí ako šťastný človek naplnený radosťou. Ospravedlnení Kristom sme zmierení s Bohom. To prináša veľa privilégií: pokoj s Bohom, nádej na dosiahnutie Božej slávy a vyliatie Božej lásky (5,1-5). Popis, ako Kristova smrť uskutočnila toto ospravedlnenie, spásu a zmierenie (5,6-8) patrí k najvýznamnejším objasneniam nepodmienenosti a nadmernosti Božej lásky v Novom zákone: spočíva v ochote zomrieť za hriešnikov, ktorí si takú veľkorysosť nezaslúžia. Jediné, čo nám teda zostáva, je chváliť sa Bohom a jeho láskou. Za povšimnutie stojí to, že je to láska Otca (on dokazuje svoju lásku, v. 8), Syna (on zomrel za hriešnikov, v. 6-8), Ducha (láska je rozliata do našich sŕdc cez neho, v. 5): celá Trojice ukazuje tak svoju lásku k človeku. Láska až do krajnosti je odpoveďou na ľudské nepriateľstvo voči Bohu!

Evanjelium Jn 4,5-42 „Kiežby sme poznali Boží dar!“

Evanjeliový príbeh dnešnej nedele o Ježišovom stretnutí so samaritánskou ženou v Sychare, t.j. v Sicheme pri studni je plný zvratov a vyvoláva v nás túžbu po veľkom dare. Dlhá stať je ozvenou starozákonných stretnutí Izraelitov (Abrahámovho sluhu Eliezer v Gn 24,10-52; Jakuba 29,1-13, Mojžiša v Ex 2,15b-21) s cudzinkami pri studni, kde si našli budúcu nevestu pre seba alebo pre iného muža. V Jánovom evanjeliu má navyše rozhovor povahu gradujúcej zjavujúcej reči, ktorá rozvíja poznanie o Pánovi. Pri hlbokej studni Jakuba si žena prehlbuje poznanie a vieru v toho, kto je väčší ako Jakub. Ježiša spoznáva najskôr ako Žida (v. 9) neskôr ako proroka (v. 19) ktorého príchod ohlásil Mojžiš (porov. Dt 18,15-19) a potom ho spozná ako Mesiáša (v. 25-26) a napokon ho všetok ľud mesta po dvoch dňoch pobytu v Sychare spozná ako Spasiteľa sveta. V stretnutí so Samaritánkou je dvakrát výrazne aktívny sám Ježiš s prosbou: „Daj sa mi napiť!“ (Jn 4,7) a výzvou: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ (Jn 4,16). Ostatné prebieha v línii povedaného. Pán ponúka živú vodu a Ducha, no žena myslí na bežnú čerstvú vodu, no napokon, keď spozná výnimočnosť Ježiša ako Mesiáša, nechá pri studni dokonca aj džbán a ide ohlásiť ľuďom toho, koho spoznala, už má dar, opravdivú vodu aj Ducha, ktorý ju ženie k iným ľuďom mesta. Mesto s jeho ľudom predstavujú zlomok Cirkvi a v Kristovi ako nevesta nájde ľud svojho ženícha a opravdivý dar pre celé ľudstvo, v ktorom je zosobnený Boh a v ňom si Boha uctievame v tom opravdivom duchu (v ňom sa „praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde“ Jn 4,23).

sychar pod garizimom  jakubova studna sychare

   (Foto: Sychar pod Garizimom a Jakubova studňa v Sychare)

Mons. Jozef Jančovič

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top